Szervezeti felépítés

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal irányítása és vezetése

Polgármester

A polgármester feladatát és hatáskörét alapvetően az önkormányzati törvény, az egyéb jogszabályok, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

A Hivatal működésével kapcsolatosan a jegyző útján irányítja a Hivatalt. Meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

Alpolgármester (általános jogkörrel rendelkező főállású)

A polgármestert távollétében, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, mely jogkörben a polgármester jogosultságai illetik meg. Ellátja a polgármester által rábízott feladatokat.

A jegyző és az aljegyző

A jegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.

Az aljegyző jegyzőt távollétében teljes jogkörben helyettesíti, segíti a jegyző és a polgármester igazgatási feladatainak ellátását.

Igazgatási Osztály részletes feladatai

Az Igazgatási Osztály ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási, általános igazgatási, környezetvédelmi, szociális, gyermekvédelmi feladatokat, intézi az anyakönyvi feladatokat.

Igazgatási ügyek: hagyatéki eljárás, birtokvédelem, hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyek, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek, lakásépítési kedvezményre való jogosultság igazolása, állattartási ügyek, hulladékgazdálkodási ügyek, ebösszeírással kapcsolatos feladatok, zajvédelmi ügyek, telepengedélyezési ügyek, családvédelmi koordináció, termőföld adás-vétel, bérbeadási ügyek, hirdetmények, méhészettel kapcsolatos ügyek.

Adó iroda esetében az önkormányzat hatáskörébe tartozó adók - iparűzési, kommunális, föld-haszonbérbeadás után fizetendő adó -, idegenforgalmi adó nyilvántartása, kezelése, elszámolása, behajtása, gépjárműadó nyilvántartása, kezelése, elszámolása, behajtása, követelésállomány behajtásával kapcsolatos feladatok, idegen bevételek nyilvántartása, beszedése, a talajterhelési díjjal kapcsolatos kivetés, nyilvántartás vezetés és behajtás, mezőőri járulék kivetése, nyilvántartás vezetése és behajtás, magánszálláshely bejelentése, helyi adókkal összefüggő ellenőrzési tevékenység, kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

Szociális iroda esetében jegyzői gyámhatósági feladatok, gyermekvédelmi támogatások megállapítása, települési támogatások megállapítása, első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos ügyintézés, helyi közlekedési támogatás megállapítása, köztemetéssel kapcsolatos ügyintézés, igazolások kiállítása, környezettanulmány készítése.

Közterület-felügyelet esetében közterület rendjének ellenőrzése, közterület használatára vonatkozó bejelentések intézése, tudomásul vett bejelentések nyilvántartása, közterület-használat ellenőrzése, közterület felbontására kiadott engedélyben előírtak helyreállítás során történő betartásának ellenőrzése, fakivágási engedélyek előkészítése, pótlási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, eljár engedély nélküli fakivágás esetén, intézkedik a hóeltakarítás, síkosságmentesítés érdekében, közreműködik az önkormányzati vagyon, közrend, közbiztonság védelmében, a városi térfigyelő rendszer folyamatos kezelése, felügyelete, arról nyilvántartás vezetése, e körben együttműködés a rendőrséggel, szabályszegések esetén a szükséges intézkedések megtétele (felszólítás, helyszíni bírság feljelentés, kényszerkaszálás elrendelése).

Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály

Városfejlesztési csoport: Településrendezési feladatok, önkormányzati beruházások, fejlesztések, felújítások előkészítése, lebonyolítása, közbeszerzéssel és beszerzéssel kapcsolatos feladatok, sport támogatási szerződések, a beruházás megvalósulásának biztosítása, koordinálása, területfejlesztési, térségfejlesztési lehetőségek feltárása, fejlesztési programok, közreműködés az osztály feladatkörébe tartozó pályázatok és a közmunkaprogram készítésében, projekt fenntartás szervezése, figyelemmel kísérése, jelentések készítése.

Városüzemeltetési csoport: Építészeti- és természeti örökség védelme, digitális térképpel kapcsolatos feladatok, településképpel, helyileg védett épületekkel kapcsolatos ügyek, eszközök bérbeadása, az önkormányzati érdekeltséggel működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos alapítói feladatok előkészítése, katasztrófavédelmi feladatok, ár- és belvízvédelmi feladatok, ingatlanüzemeltetési feladatok, lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok ellátása, önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása, városüzemeltetési feladatok, hulladékgazdálkodás, parkgondozás, játszóterek, utcabútorok, buszmegállók gondozása, hó- és síkosságmentesítés, vízgazdálkodás, útfelügyelői feladatok, ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatások szervezése, ivóvíz és szennyvízhálózattal kapcsolatos tulajdonosi ügyek, Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő önkormányzati vagyon állagmegóvása, karbantartása, üzemeltetési feladatairól és környezetük rendben tartásáról való gondoskodás, utak, járdák fenntartása, közvilágítás, növényvédelem közterületi gesztenye és platán fáknál, közútkezelői feladatok ellátása.

Pénzügyi Osztály

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kisújszállási      Művelődési Központ és Könyvtár, a Kisújszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az önkormányzati társulások pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatainak ellátása.

Törzskar

A hivatal működésében ez a szervezeti egység egy új szintet képvisel az osztályok és a felsővezetés között közvetlenül – ügykörre tekintet nélkül – Polgármesteri/Alpolgármesteri irányítással és Jegyzői/Aljegyzői vezetéssel. Tagjai az osztályvezetők. Feladata azoknak az összehangolt megoldást és feladatellátást igénylő, osztályokon átívelő ügyeknek az operatív irányítása, végrehajtása, felügyelete, melyek kivételes vagy több területet érintő szaktudást igényelnek, kiemelten fontosak és/vagy azonnali intézkedést kívánnak.

Polgármesteri és Jegyzői titkárság feladatai

A képviselő-testületi és bizottsági ülésekre a meghívók összeállítása az önkormányzati és bizottsági munkatervek alapján, valamint a polgármesteri és jegyzői rendelkezés szerint, postázási feladatok ellátása. Az önkormányzati munkához kapcsolódó egyeztetésekről, megbeszélésekről jegyzőkönyvek vagy feljegyzések készítése.

Humánpolitikai ügyintéző feladatai

Munkaügyi feladatok elvégzése A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, a Kisújszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkavállalói tekintetében.

Belső ellenőr feladatai

Általános célok, fogalmak és feladatok: gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség, kockázatelemzés, belső kontroll. A tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, etikusan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre. Teljesítse az elszámolási kötelezettségeket. Megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak. Megvédje a szervezet forrásait a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű használattól és károktól.

Városi főépítész

A városi főépítész feladatait megbízási szerződéssel külső szakember látja el.

SM@PPRA fel!

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Cím: Kisújszállás Önkormányzat
Telefon: +36 87 446 250
Telefax: +36 87 799 102
E-mail: info@smapp.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8-12 és 13-15 óra
Szerda: 8-12 és 13-15 óra
Péntek: 8-12 óra

Kisújszállás Önkormányzat