Társulások, testvértelepülések

Testvértelepüléseink

 

Kisújszállás testvértelepülései

A külföldi partnertelepülés
(link a honlapra)

Ország

A kapcsolatok kezdetének idõpontja

Az együttmûködési megállapodás kelte

Az együttmûködés fõbb területei

Eberschwang

Ausztria

1992

1992.05.26

oktatás, kultúra, mûvészet, sport, önkormányzati és gazdasági kapcsolatok

Igló / Spisska Nova Ves

Szlovákia

1998

1998.08.25

oktatás, kultúra, mûvészet, sport, önkormányzati és gazdasági kapcsolatok

Négyfalu / Sacele

Románia

1990

1999.06.24

oktatás, kultúra, mûvészet, sport, önkormányzati és gazdasági kapcsolatok

Pacsér / Paèir

Szerbia

1996

1996.09.03

egyházi, kulturális, baráti kapcsolatok

Szernye / Szerne

Ukrajna

1991

2000.08.14

oktatás, kultúra, mûvészet, sport, emberi és gazdasági kapcsolatok

Wilamowice

Lengyelország

2004

2004.04.19

oktatás, kultúra, mûvészet, sport, turisztika, környezetvédelem, intézményi és gazdasági kapcsolatok

 

Europe for Citizens

Report of the completed project

About the project «Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej»

* * *

European Union support for the Wilamowice commune

 

Wsparcie Unii Europejskiej dla gminy Wilamowice

 

Z przyjemnością informujemy, że gmina Wilamowice (z Polski) po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej". Zadanie zostało współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli i będzie realizowane w dniach 29.08.2019 - 02.09.2019.

 

Krótki opis projektu:

Podczas projektu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki osłabiły i nadal osłabiają solidarność krajów w UE i co powinniśmy zrobić, aby przywrócić solidarność. Przez wiele lat budowania solidarności w ważnych kwestiach wśród naszych gmin partnerskich, wykorzystaliśmy praktykę tworzenia i utrzymywania solidarności poprzez bardzo różne i innowacyjne środki w projekcie, dlatego podkreślimy potrzebę integracji w ramach UE opartej na solidarności i swobodach obywatelskich.

Przeprowadzimy serię spotkań Okrągłego Stołu (złożonych z przedstawicieli uczestników projektu), które opracują wytyczne dotyczące jednolitych rozwiązań problemów społecznych, tj. migracji, bezrobocia, wsparcia społecznego dla grup marginalizowanych. Podczas warsztatów zapoznamy się z metodami opracowywania planów, strategii i badań rozwoju społecznego gmin.

Ważną częścią projektu będą dyskusje na temat przyczyn eurosceptycyzmu i motywacji stojących za eurosceptycyzmem. Podczas warsztatów poznamy metody budowania unijnej debaty na temat eurosceptycyzmu. W debacie sprzeciwiamy się ultra nacjonalizmowi przeciwko tolerancji kulturowej, wywołując ożywioną dyskusję.

Podczas dyskusji wspólnie zastanowimy się, co powinniśmy zrobić, aby odbudować solidarność między krajami UE. Zastanowimy się, czy podejście solidarnościowe do różnych ważnych kwestii, takich jak migracja, może być narzędziem odbudowy i rozwoju projektu europejskiego.

Współpraca międzykulturowa zostanie nawiązana szczególnie podczas prezentacji polskiej kultury i zaproszonych gości na imprezie plenerowej „Gminne Dożynki w gminie Wilamowice". Spotkamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych omawiających rolę organizacji pozarządowych w odbudowie solidarności między krajami UE.

Podczas trzech spotkań Grupy Refleksyjnej opracujemy zalecenia dotyczące zasad solidarności dla lepszej przyszłości dla nas.

 

Partnerzy projektu:

1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Węgry

2. Obec Horná Súča - Słowacja

3. Mesto Rajecké Teplice - Słowacja

4. Městský úřad Dolní Benešov - Republika Czeska

5. Grad Županja - Chorwacja

6. Grad Klanjec - Chorwacja

7. Obec Kunerad - Słowacja

8. Miasto Bihać - Bośnia i Hercegowina

 

* * *

 

European Union support for the Wilamowice commune

 

We are pleased to inform you that the Wilamowice commune (from Poland) has once again received funding for the implementation of an international project entitled „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej". The task has been co-financed by the European Commission under the Europe for Citizens program and will be implemented on 29.08.2019-02.09.2019.

 

Short description of the project:

During the project, we will try to answer the question of what factors have weakened and continue to weaken the solidarity of countries in the EU and what we should do in order to restore solidarity. For many years of building solidarity on important issues among our partner municipalities, we have used the practice of creating and maintaining solidarity through very different and innovative means in the project, we will therefore stress the need for integration within the EU based on solidarity and civil liberties.

We will carry out a series of meetings of the Round Table (composed of representatives of project participants), which will develop guidelines for uniform solutions to social problems, i.e. migration, unemployment, social support for marginalised groups.

During the workshop we will get acquainted with the methods of drawing up plans, strategies and studies of social development of municipalities.

An important part of the project will be discussions on the causes of Euroscepticism and the motivations behind Euroscepticism. During the workshop we will learn about the methods of building an EU debate on Euroscepticism. In the debate, we will oppose ultra-nationalism against cultural tolerance, provoking a lively discussion.

During the discussion, we will reflect together on what we should do to rebuild solidarity between EU countries. We will consider whether a solidarity approach to various important issues such as migration can be a tool for reconstruction and development of the European project.

Intercultural cooperation will be established especially during the presentation of Polish culture and invited guests at an outdoor event called „Gminne Dożynki in Wilamowice Commune". We will meet with NGO representatives discussing the role of NGOs in rebuilding solidarity between EU countries.

During the three meetings of the Reflection Group we will work out recommendations concerning the principles of solidarity for a better future for us.

 

Project partners:

1. Kisújszállás Város Önkormányzata - Hungary

2. Obec Horná Súča - Slovakia

3. Mesto Rajecké Teplice - Slovakia

4. Městský úřad Dolní Benešov - Czech Republic

5. Grad Županja - Croatia

6. Grad Klanjec - Croatia

7. Obec Kunerad - Slovakia

8. City of Bihać - Bosnia and Herzegovina

 

SM@PPRA fel!

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Cím: Kisújszállás Önkormányzat
Telefon: +36 87 446 250
Telefax: +36 87 799 102
E-mail: info@smapp.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8-12 és 13-15 óra
Szerda: 8-12 és 13-15 óra
Péntek: 8-12 óra

Kisújszállás Önkormányzat